Generalforsamlingsreferat 2022

Referat fra generalforsamling i DVL-Fyn 20.marts 2022 på Hørvævsmuseet på Krengerup Slot
Nanna Floor bød velkommen til 45 fremmødte deltagere.
Bestyrelsen
Tilstede: Nanna Floor, Erik Knudsen, Gunde Jepsen, Carsten Myntman, Marianne Honore, Mie Svidt,
Bente Fugl.
Afbud fra: Annette Thyregod.
Deltager fra DVL’ hovedafdeling: ingen
Valg af dirigent – Rasmus Skytte modtog valg og konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt og beslutningsdygtig.
Formandens beretning
Nanna Floor gennemgik udviklingen i antallet af ture, antal deltagere, antal aktive turledere, antal
deltagere i Vandrernes Dag, længde af ture, antal nye medlemmer, aktivitetsniveau, startpunkter
for turene og turfordeling på Fyn og omegn.
Beretningen blev godkendt.
Se formandens beretning på hjemmesiden.
Kassererens beretning
Kasserer Gunde Jepsen gennemgik det fremlagte regnskab.
Kurser: 0
Ingen turlederkurser
On-linekurser koster ikke noget.
Regnskabet blev godkendt.
Se regnskab på hjemmesiden.
Indkomne forslag
Der mangler repræsentant til Friluftsrådet, både kreds Sydfyn og Nordfyn. Elsebeth Christoffersen
stopper i kreds Sydfyn.
Ny repræsentant til DVL’s stiudvalg, da Elsebeth Christoffersen stopper.
Hverdagsture skal være på 10 km, længere ture bør være i weekenden.
Turledere bestemmer både længden og placeringen af turene på både sted og ugedag. Alle er
velkomne til at lave ture, korte som lange, men ved planlægningen vil turlederne fremover være
opmærksomme på forslaget.
Turledere bør være lidt bedre til at orientere nye medlemmer om turen. Det er ikke forbudt at
give hånd. Det er rart at gå rundt og hilse på medvandrerne, enten hånd eller albue eller nik.
Tempoet på turen: det bør ikke være et mål at komme så hurtigt som muligt tilbage.
Tempoet er blevet for højt. Iflg. Rasmus Skytte skal det være 4,5 km i timen.
Der bør ikke gå medlemmer foran turleder, da de ofte går for stærkt.
Der bør checkes med bagstopper ind imellem.
Turlederen skal pointere, at turlederen skal gå forrest.
Måske skulle vi få turlederkort:
Stilleperioder, der har været et par ture med stilleperioder. Sæt ind på turbeskrivelsen, at der er
stilleperioder indlagt.
Fællesskab: det er årets tema. Vi skal genaktivere Aktivitetsudvalget. Skal komme med forslag til
tema på turene, det kunne gøre noget ved turene og det sociale.
ja: Nanna, Marianne, Mie, Rasmus, Ulf.
Forslag om ændringer af vedtægter
Ændring af 6 B: Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i DVL’s
medlemsblad med mindst 1 måneds varsel.
Til:
b. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller email til samtlige
medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.
Begrundelse: Denne formulering svarer til den formulering, der er vedtaget generelt for
lokalafdelinger. Årsagen til ændringen blev taget med baggrund i erfaringerne fra
nedlukningerne pga. Corona.
Ændring af:
6 F: Formanden vælges for 1 år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år, således at
halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1
år
Til:
6 f: Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der vælges mindst 2
medlemmer hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.
Begrundelse: Dette svarer dels til de vedtægter, der er vedtaget generelt og dels vil det
forbedre bestyrelsesarbejdet, at formanden ikke skal genvælges hvert år.
Forslagene blev vedtaget.
Fremtidigt arbejde
Fastholdelse af medlemmer Hvad skal vi gøre for at medlemmer ikke melder sig ud? Snak med
nye medlemmer.
Mere samkørsel
Flere medlemmer skal anvende vores mailgruppe og Facebookgruppe.
Nyt (valgfrit) tema for ture i 2023:
Historiske vandreture, bliver temaet for DVL og er vedtaget på sidste Landsmøde.
Fugle/svampeture mm kunne tages op som tema på ture.
Få nogen ude fra til at fortælle om området/fuglene/dyrene.
Cykel-, vandring-, cykelture
Udbygge planlægningsmøder til egentlige turledermøder
Turledere kunne evt. mødes før planlægningsmøder og diskutere og inspirere hinanden til indhold,
turafvikling mm.
Flere korte aftenture.
Forslag om envejsture som supplement til rundture.
Ros til turene generelt
Valg af bestyrelse
Genvalgt som formand, 2 år:
Nanna Floor Clausen
Genvalg til bestyrelse, 2 år:
Annette Thyregod
Gunde Jepsen
Nyvalg til bestyrelse, 2 år:
Mie Svidt
Genvalg til suppleant, 1år:
Erik Juul Knudsen
Nyvalg til suppleant, 1 år:
Robert Lundkær Jensen

Valg af revision
Genvalg revisor, 1 år:
Elise Hviid blev genvalgt som revisor for 1 år
Ulla Vittrup blev valgt som revisorsuppleant for 1 år

Den nye bestyrelse holder overdragelsesmøde, endnu ikke fastsat dato.
Suppleanter deltager i bestyrelsesmøder uden stemmeret.

Deltagere til Landsmødet 5.november 2022
Delegerede:
Birthe Leth, Mie Svidt, Marianne Honore og Gunde Jepsen
Suppleanter:
Kirsten Boll og Karen Margrethe Madsen
Nanna Floor deltager som formand.

Eventuelt
Gerne flere ture i weekenden
Gerne dublering af hverdagsture, også til weekenden
Generalforsamlingen blev afsluttet med en vandretur med udgangspunkt fra Krengerup Gods.
Deltagere udtrykte stor tilfredshed med DVL’s vandreture og med det arbejde, der bliver gjort.
Nanna Floor. Tak for god ro og orden. Tak til bestyrelse, turledere, webmaster m.fl. for godt
samarbejde.
Referent: Bente Fugl, den 20. marts 2022

 

Afdelingsregnskabet for 2021 kan ses her

Formandens beretning 2022 kan ses her