Generalforsamling 2022 Dagsorden

Generalforsamling 20/3 – 2022

Dagsorden

 • Valg af dirigent
 • Formandens beretning
 • Fremlæggelse af regnskab
 • Indkomne forslag
 • Forslag om ændring af vedtægter:

Ændring af 6 B:  Indkaldelse til generalforsamling sker ved annoncering i DVL’s medlemsblad med mindst 1 måneds varsel.

Til:

 1. b. Indkaldelse sker gennem DVL’s medlemsblad, alternativt ved brev eller email til samtlige medlemmer udsendt via sekretariatet, med mindst 3 ugers varsel.

Begrundelse: Denne formulering svarer til den formulering, der er vedtaget generelt for lokalafdelinger. Årsagen til ændringen blev taget med baggrund i erfaringerne fra nedlukningerne pga. Corona.

Ændring af:

6 F:   Formanden vælges for 1 år, de øvrige bestyrelsesmedlemmer for to år, således at halvdelen afgår hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år

Til:

6 f)   Formanden og øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år. Der vælges mindst 2 medlemmer hvert år. Bestyrelsessuppleanter, revisor og revisorsuppleant vælges for 1 år.

Begrundelse: Dette svarer dels til de vedtægter, der er vedtaget generelt og dels vil det forbedre bestyrelsesarbejdet, at formanden ikke skal genvælges hvert år.

 • Fremtidigt arbejde
 • Valg af:
  1. Bestyrelsesmedlemmer:

Annette Thyregod, genopstiller
Gunde Jeppesen, genopstiller som kasserer
Bente Fugl, genopstiller ikke

  1. Suppleanter til bestyrelsen:
   Mie Svidt, genopstiller
   Erik Juul Knudsen, genopstiller
  2. Revisor og revisorsuppleant
  3. Landsmødedeltagere (landsmøde 5/11):
   4 delegerede + 2 suppleanter
 • Eventuelt