Ny Frederikskog blandt kvier, får og engens fugle

Med Tøndermarskloven fra den 26 januar 2017 startede et omfattende naturprojekt, der skal sikre, at bestanden af flere sjældne eng- og vadefugle igen viser fremgang i marsken. Loven omfatter bl.a. Ny Frederikskog der især huser mange fugle.

Fårene i Ny Frederikskog

Fårene i Ny Frederikskog

Ny Frederikskog besøges med en vandretur ad marskstiens stisløjfe 3 ”Højer, Klæggravene, Vidå” mærket med en sort pil. Start fra Højer Mølle.

Dige byggeriet med håndkraft

Inddigningen af Ny Frederiks kog blev startet i sommeren 1859 og afsluttet i 1861. Grundstenen til Højer sluse blev lagt i maj 1860, og slusen stod færdig i december 1860. Hele stenslusen kom til at koste 130.000 rigsdaler. Bygning af Højer Havdige blev udliciteret den 6. marts 1860. Der arbejdede 18 forskellige entreprenører på projektet, og diget stod først færdig i 1861 pga. dårlige vejrforhold bl.a. to storme i august og oktober.
I maj 1861 blev jorderne fordelt, hvor der i dag ses enkelte landbrug langs vejen i vest samt en mindre bebyggelse omkring den gamle Højer Sluse. Ny Frederikskog udnyttes til græsning, fortrinsvis af kvier og får. Stisløjfen giver mulighed for at opleve de mange fugle på tæt hold.

Tøndermarkens fugtige marskenge giver grundlag for et rigt fugleliv. Eng- og vadefugle har gode ynglepladser, og der raster store flokke af fugle. Grøfterne her rummer et meget artsrigt planteliv med f.eks. brudelys og vandranunkler.
Om vinteren er marsken hjemsted for mange overvintrende musvåger, fjeldvåger, gæs og svaner.

Det smukke sted er dokumenteret med billeder og tekst af Birte og Peter Steg, Dansk Vandrelaug Sønderjylland.

Se også: Tevring Krat – Dufter som en parfumeflakon