Generalforsamling 2022

En kort omtale af vores generaforsamling den 5. marts 2022, samt links til refrat, formandsberetning, fremtidigt arbejde og hædrende omtale.

DVL Storstrøm afholdt sin generalforsamling den 5. marts i år. Der var forhåndstilmeldt 71 personer, og vi var cirka 70 til stede.

Der var en rigtig god stemning blandt de tilstedeværende, og genralforsamlingen forløb gnidningsfrit.

Først valgtes Strange Jørgensen til dirigent, Jan Ewald Hovmand til referent og 4 stemmetællere  blandt deltagerne. Formandens beretning blev herefter læst op af næstformand Steen Henriksen, idet formand Karen Schmolke var fraværende på gund af akut sygdom. Beretningen blev godkendt med aklamation, hvorefter Kasserer Svein Solgård gennemgik afdelingens regnskab, som også blev godkendt.

Næste punkt på dagsordenen var en mindre regulering af vore vedtægter, som betød, at indkaldelse til generalforsamling fremover kan ske ved udsendelse af e-dmail eller brev udsendt af sekretariatet, eller som nu via opslag i Vandreliv. Ændringen blev enstemmigt vedtaget.

Efter næstformandens gennemgang af planer for fremtiden, foretog generalforsamlingen de valg til diverse poster, som var på valg i år. Valgt blev:

  1. Formand for 1 år: Steen E. Henriksen
  2. Medlem af bestyrelsen for 1 år: Karen Schmolke
  3. Medlemmer af bestyrelsen for 2 år: Vagn Dahl Johansen, Elsebeth Håkonssen og Torben Grandfeldt
  4. Suppleanter til bestyrelsen: Poul Bruun Andersen, Hanne Pedersen og Peter Terman Petersen
  5. Revisorer: Henry Dalgaard og Poul Bruun Andersen
  6. Revisor suppleant: Kirsten Petersen
  7. Deltagere til Landsmødet foruden formanden: Karen Schmolke og Torben Grandfeldt
  8. Suppleanter til Landsmødet: Elsebeth Håkonssen og Vagn Dahl Johansen

Sluttelig takkede den nyvalgte formand Niels Jørgensen og Kirsten Petersen for deres store indsats i bestyrelsen gennem en årrække, samt Gunnar Andersen der er stoppet turleder, og der blev uddelt diplomer til 25 årsjubilarer og en enkelt 40 års jubilar. Hermed var generalforsamlingen forbi og den nye bestyrelse konstituerede sig med Karen Schmolke som næstformand, Svein Solgård som kasserer og Jan Ewald Hovmand som sekretær, imedens gode hjælpere sørgede for at mad og drikke blev stillet frem til deltagerne.

Tak til alle fremmødte for en godt afviklet generalforsamling.

Se Referat af generalforsamling, Formands beretning, Fremtidigt arbejde og Hædrende omtale